Aviso Legal

Este Aviso Legal contén as Condicións de Uso dos sitios web xestoresculturais.gal e xestoresculturais.gal, que a Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural pon a disposición das persoas usuarias de Internet. O acceso e utilización dos contidos deste sitio web supón a aceptación destas condicións xerais.

01. INFORMACIÓN XERAL

En cumprimento da Lei de Servizos da sociedade da información e comercio electrónico infórmase que a entidade titular do sitio web é a Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, con domicilio social na Rúa Paleo nº 17, 15175 Carral (A Coruña) co C.I.F. G27393263.

02. PROPIEDADE INTELECTUAL

A Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural posúe dereito de uso dos contidos desta web (incluíndo, entre outros, imaxes, logotipos, gráficos, animacións e textos), pero non a súa propiedade intelectual.

Por iso, a Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural só autoriza expresamente a reprodución para uso privado destes contidos. Esta autorización non inclúe a reprodución, total ou parcial, a utilización ou transformación dos devanditos contidos, cando sexa con finalidade comercial ou lucrativa ou contraria á lei, moral ou orde pública, que puidese lesionar os intereses, prexudicar a imaxe da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural ou de terceiros lexítimos, que constitúan competencia desleal ou, en xeral, en contra dos disposto nestas Condicións de Uso. Calquera outro uso debe ser previamente consultado coas persoas responsables da Asociación.

Queda expresamente autorizado o establecemento por parte de terceiros de ligazóns á esta páxina web, sempre que estas ligazóns non teñan finalidade comercial nin lucrativa. As ligazóns establecidas por terceiros deberán permitir coñecer á persoa usuaria que accede á páxina web da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural e deberán facer visible necesariamente o URL correspondente a esta páxina web. O establecemento de ligazóns por parte de terceiros non supón a existencia de ningún tipo de asociación entre eles e a Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural.

03. PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

En cumprimento do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016 (en adiante RGPD), a Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural (en adiante AGPXC), pon de manifesto a presente Política respecto do tratamento e protección de datos persoais.

Datos do responsable do tratamento:

Identidade: Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural 

NIF: G27393263

Enderezo postal: Rúa de Paleo 17 15175 Carral – A Coruña

Enderezo electrónico: info@xestoresculturais.gal

Na AGPXC tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado ou enviarlle a información requirida. Os datos proporcionados conservaranse mentres non nos solicite o cese da actividade. Os datos non se cederán a terceiros agás nos casos nos que exista unha obriga legal. Vostede ten dereito a obter información sobre se na AGPXC estamos tratando os seus datos persoais, polo que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade de datos e oposición e limitación ao seu tratamento ante a AGPXC, Rúa de Paleo 17 15175 Carral – A Coruña ou no enderezo electrónico info@xestoresculturais.gal, achegando copia do seu DNI ou documento equivalente. Asimesmo, e especialmente se considera que non obtén satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de control dirixíndose a estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

04. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

Os contidos deste sitio web ofrécense cunha finalidade informativa e divulgativa. A Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural exímese de calquera responsabilidade, directa ou indirecta, que puidese derivarse do uso ou aplicación da información desta web fóra dos seus propósitos.

As ligazóns ou contidos de terceiros que aparecen neste sitio web facilítanse coa finalidade de ampliar a información. A súa inclusión non supón a aceptación destes contidos, nin a asociación da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural cos responsables das devanditas páxinas web, polo que se rexeita toda responsabilidade en relación cos mesmo, así como polos danos que puidesen causarse por calquera motivo no seu sistema informático, documentos ou ficheiros.

A pesar de tomar todas as precaucións necesarias, a Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural non pode garantir a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso á web ou ao seu contido, nin que este se atope en actualización permanente, sen imprecisións ou inexactitudes. A Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural levará a cabo, tan pronto teña noticia dos erros, desconexións ou falta de actualización, todos aqueles labores tendentes a emendar ditos erros, restablecer a comunicación e actualizar os contidos, sempre que non concorran causas que o fagan imposible ou de difícil execución.

05.MODIFICACIÓNS E ACTUALIZACIÓNS

A Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida neste sitio web, da configuración, dispoñibilidade e presentación desta, así como das presentes Condicións de Uso.